Политика за защита на личните данни

„Традиция България“ ООД (наричано още по-долу „Традиция България, „ние“ или „нас“) приема сериозно своята отговорност за опазване неприкосновеността на личния живот на потребителите и защитата на всички лични данни, до които има достъп във връзка с дейността си. Лични данни са всяка специфична информация, отнасяща се до Вас, чрез която самоличността Ви може да бъде установена. Например такава информация е истинското Ви име, адрес, телефонен номер, данни за плащане,  Вашите пароли за достъп до нашия уебсайт и други подобни. Данни, които не могат да бъдат директно или в комбинация с други данни свързани с истинската Ви самоличност, не се считат за лични данни.

Тази политика за поверителност има за цел да представи по ясен и разбираем начин:

·         Какви лични данни събираме и обработваме за Вас като потребител на наши услуги или когато ползвате нашия уебсайт;

·         Как използваме Вашите лични данни;

·         Как и колко дълго съхраняваме Вашите лични данни;

·         На кого разкриваме Ваши лични данни;

·         Какви са Вашите права като субект на лични данни и как можете да ги упражните.

Настоящата Политика за защита на лични данни се прилага за Вашите лични данни, когато посещавате www.suveniri-dar.com.

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администратор на Вашите лични данни е „Традиция България“ ООД . „Традиция България“ ООД  е юридическо лице с ЕИК 124560112 и адрес на управление: гр. Силистра ,  ул. „Добруджа “ № 26 ап.42, представлявано от Антоанета Димитрова, email: podaracitoni!abv.bg , тел.: 0894346768 и официална интернет страница: http://www.suveniri-dar.com/

„Традиция България“ ООД  събира и обработва всички лични данни в съответствие със законите за защита на личните данни, приложими в България и Европейския съюз.

ПРИНЦИПИ ОТ КОИТО СЕ РЪКОВОДИМ И КОИТО СПАЗВАМЕ:

Вашите лични данни не се събират самоцелно и без ограничение. „Традиция България“ ООД  стриктно спазва основните принципи, въведени като задължителни при обработването на лични данни а именно: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, целесъобразност и точност, пропорционалност, отчетност, цялостност и поверителност.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ И С КАКВА ЦЕЛ ГО ПРАВИМ
Личните данни са данни, чрез които едно физическо лице може да бъде идентифицирано. 
Всеки път когато се свързвате с нас или посещавате нашия уебсайт, Вие ни предоставяте Ваши лични данни. За да можете да използвате нашите услуги ние трябва да съберем и обработим Ваши лични данни. „Традиция България“ ООД  добросъвестно и целенасочено работи за да сведе до минимум данните, които обработва и да ги защити максимално. 

Ние събираме и обработваме следните лични данни:

 • Когато посещавате нашия уебсайт, нашия уебсървър записва и съхранява временно за целите на сигурността данните за свързване на компютъра който се свързва с нашия сайт, IP адреса и разглежданата страница. 
 • Когато се свързвате с нас по телефон, номера от който се обаждате се изписва на екрана и съхранява временно, за целите на сигурността; Когато сме получили Ваше запитване чрез някоя от контактните ни форми ще ползваме предоставените ни данни за контакт за да се свържем с Вас и да предоставим информацията или съдействието, от което се нуждаете;

Когато правите онлайн зявка, ние събираме и обработваме следните лични данни:

 • данни за получателя на поръчката а именно: име на предприятието, град, адрес, Булстат, регистрация по ЗДДС, МОЛ, телефон за връзка, адрес за получаване на пратката/поръчката,адрес на електронна поща. Тези данни са ни необходими, за да ви доставим поръчката, да съставим необходимите документи, свързани с движението на пратката/поръчката, да се свържем с Вас във всеки един момент, ако това е необходимо за успешното, качествено и навременно изпълнение на възложеното, да отговаряме на Вашите запитвания и други искания;
 • ползването на определени функционалности на уебсайта на „Традиция България“ ООД изискват регистрация и парола за достъп. При регистрацията Вие ни предоставяте следните Ваши лични данни: име на предприятието, град, адрес, Булстат, МОЛ, телефон за връзка, адрес за получаване на поръчката, адрес на електронна поща. Тези данни ще бъдат ползвани за целите на изпълнението на Ваши поръчки. 
 • ние събираме и обработваме история на Вашите поръчки и изпълнените към Вас поръчки, за целите на статистически и маркетингов анализ, поддръжка и развитие, както и за да отговорим при спорове или претенции.
 • определена част от данните, които ни предоставяте, може да бъде ползвана, за да отговаряме на искания за предоставяне на информация от националните регулатори (КРС, КЗП, КЗЛД) във връзка с жалби или други процедури, заведени пред тези органи, както и за да ги предоставяме на други държавни органи или правоохранителни служби за целите на административен контрол, контрол за безопасност, превенция и разкриване на правонарушения и престъпления.

Ние ще обработваме личните Ви данни само ако имаме законово основание за това. Законовото основание ще зависи от причините поради които сме събрали и имаме нужда да използваме Вашите данни. В повечето случаи ще имаме нужда да обработим данните Ви за да обработим и изпълним поръчката на заявената от вас стока. Възможно е също така да обработваме личните Ви данни поради една или повече от следните причини:

 - за спазване на законово задължение (напр. за идентификация на клиенти по Закона за мерките срещу изпирането на пари, за спазване изискванията за счетоводно отчитане и контрол съгласно Закона за счетоводството, ЗДДС, ЗКПО и т.н.);

 - предоставили сте ни съгласие да използваме личните Ви данни (напр. за маркетингови цели);

 - представлява наш основателен интерес в ролята ни на доставчик на сувенирни стоки (напр. с административни цели).

Бихме искали да използваме адреса на електронната Ви поща и телефонния Ви номер, за да Ви изпращаме информация за наши актуални промоции, отстъпки и бонуси. Тази информация обикновено отразява новите ни продукти, продуктите в промоция. Ако не желаете да получавате подобна информация, моля отпишете се като изпратите текс „Не желая” на имейл: podaracitoni@abv.bg.

Няма да използваме Вашите контакти за да рекламираме продукти или услуги на трета страна.

Можете да оттеглите съгласието си за получаване на маркетигнгова информация от нас по всяко време като пишете на администратора на лични данни по всеки удобен за Вас начин: чрез писмо по електронна поща.

Ние обработваме и използваме само данни, които Вие сте ни предоставили доброволно и разчитаме на това, че тези данни се притежават и предоставят от Вас законосъобразно. Това означава, че всеки потребител носи отговорност да не предоставя на „Традиция България“ ООД  данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като „Традиция България“ ООД няма достъп до тези лица и няма практическа възможност да контролира дали предоставените лични данни на трети лица се извършва с тяхно знание или съгласие, дадено съгласно законовите изисквания. Ето защо, всяко лице носи неограничена лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му в съответствие с изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, независимо от вида на данните или причините, за които се предоставят: име на предприятието, град, адрес, Булстат, регистрация по ЗДДС, МОЛ, телефон за връзка, адрес за получаване на пратката/поръчката,адрес на електронна поща и всякакви други.

Ние не предоставяме услуги на малолетни и непълнолетни лица, нито позволяваме лица под 18-годишна възраст да извършват регистрация на нашия уебсайт или да ползват функционалностите му. Ако сте на възраст под 18 години, моля, потърсете помощ от пълнолетно лице, за да използвате нашите услуги.

Ако получим информация, че сме събрали лични данни от/на лице под 18-годишна възраст, ние незабавно ще ги изтрием, освен ако не сме законово задължени да съхраняваме тези данни.

Моля, свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от/на лице на възраст под 18 години.

СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

„Традиция България не споделя, продава, предоставя или по друг начин разпространява Вашите лични данни на трети страни и няма да го прави и за в бъдеще, освен ако законът не го изисква, ако не се налага за целите на договор между Вас и „Традиция България“ , или ако не сте дали изрично съгласие за това. 

Без противоречие с горното, може да бъде необходимо да предадем Ваши лични данни, а именно имена, адреси и телефони за контакт на получател на пратката, когато поръчката ще се превозва със спедиторска фирма в хода на изпълнение на Вашата поръчка. За да доставя поръчаните стоки, „Традиция България“ си партнира със спедиторка фирма Еконт Експрес. Това е необходимо условие, за да можем да ви доставим пратките.

В други случаи, данните Ви може да бъдат предоставени на доверени доставчици - счетоводители, юридически и други съветници, във връзка със счетоводната отчетност на дейността ни и финансовите ни отчети, задълженията ни към националните и ЕС регулатори, правното ни обслужване и упражняване на законовите ни права във връзка с отношенията ни с Вас.

Всички доставчици на услуги са внимателно подбрани според капацитета им за защита и обработка на лични данни. Те извършват обработка на Ваши лични данни само въз основа на нашите изрични указания и инструкции, с дължимата грижа и поверителност, при стриктно спазване на приетата от „Традиция България“  политика за защита на личните данни.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ И ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИТЕ

Ние няма да съхраняваме Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. С цел определяне на подходящ период за съхранение, взимаме под внимание количеството, естеството и чувствителността на личните данни, целите поради които ги обработваме и дали можем да постигнем тези цели с други средства.
При определяне на срока за съхранение на Вашите лични данни вземаме под внимание и сроковете в които може да има необходимост да съхраняваме лични данни, за да изпълним законовите си задължения (напр. да защитим правата си в случай на предявяване на иск или за да изпълним законово задължение за съхранение на счетоводна информация за нуждите на данъчен контрол). 
Когато Ваши лични данни се съдържат в счетоводни документи на хартиен или технически носител, които могат да бъдат изискани от „Традиция България“ на законово основание за нуждите на данъчния контрол, срокът за съхранение на тези лични данни ще бъде 10 години.

Ваши лични данни предоставени при регистрацията Ви на уебсайта на „Традиция България“ се съхраняват и обработват за срока на регистрацията докато не поискате дерегистрация и заличаване на Вашия профил.

Ваши лични данни, предоставени във връзка с поръчаната от Вас стока през сайта на „Традиция България“  се съхраняват за срок от 6 месеца от момента на приемане на поръчката.

Ваши лични данни, предоставени  чрез някоя от контактните ни форми в сайта на „Традиция България“ се съхраняват за срок от 6 месеца с цел сигурност и облекчаване на последваща комуникация с потребителя, ако не е налице основание за прилагане на по-дълъг срок.

Когато сте дали съгласие да ползваме Ваши лични данни за маркетингови цели, ние съхраняваме и обработваме тези лични данни до оттеглане на Вашето съгласие.

Ако отпадне основанието, на което съхраняваме Ваши лични данни(например ако престанем да имаме основателен интерес от съхранение на личните Ви данни, ако законоопределеният срок за съхраняването на личните Ви данни е изтекъл или ако сте оттеглили съгласието си да съхраняваме Ваши лични данни) ние ще ги изтрием или унищожим по сигурен начин.

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

„Традиция България“  е предприело широк кръг от технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка. Ваши лични данни са достъпни само за служители на „Традиция България“  които имат нужда от достъп до тях за да изпълняват своите задължения произтичащи от отношенията ни с Вас. Тези лица са обучени как да обработват Вашите лични данни и са се задължили да правят това при стриктно спазване на политиката, стандартите и указанията на „Традиция България“  по отношение защитата на лични данни.

ВАШИТЕ ПРАВА

При определени обстоятелства Вие имате право по закон да:

 • Поискате информация за това дали притежаваме Ваши лични данни и ако това е така, какви са тези данни и защо ги притежаваме/използваме;
 • Поискате достъп до Вашите лични данни (познато по принцип като "заявка за достъп до данни"). Това Ви позволява да получите копие от притежаваните от нас Ваши лични данни и да проверите дали ги обработваме по установения по закон начин;
 • Поискате коригиране на притежаваните от нас Ваши лични данни. Това Ви дава възможност да коригирате всяка непълна или неточна информация, която притежаваме за Вас;
 • Поискате изтриване на Вашите лични данни. Това Ви позволява да поискате от нас да изтрием или премахнем лични данни, ако не съществува основателна причина за това да продължим да ги обработваме;
 • Поискате от нас да изтрием или премахнем Ваши лични данни, ако сте упражнили правото си да възразите срещу обработването им (вижте по-долу);
 • Възразите срещу обработването на Вашите лични данни в случай че се позоваваме на легитимен интерес (или интересите на трета страна) и нещо във Вашата конкретна ситуация Ви кара да възразите срещу обработването поради тази причина. Имате също така право да възразите, ако обработваме Вашите лични данни за директни маркетингови цели;
 • Възразите срещу автоматичното вземане на решения, включително профилиране, тоест да не бъдете обект на никакво автоматизирано вземане на решения от нас посредством личните Ви данни или профилиране;
 • Поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни. Това Ви позволява да поискате от нас да преустановим обработването на Вашата личната информация, ако например желаете да установим верността й или причината за обработването й;
 • Оттегляне на съгласие. В случаи в които може да сте дали съгласие за събиране, обработване и прехвърляне на личните Ви данни за определена цел имате право по всяко време да оттеглите Вашето съгласие относно този конкретен вид обработване. След като получим уведомление, че сте оттеглили Вашето съгласие ние ще престанем да обработваме Вашата информация за целта или целите с които първоначално сте се съгласили, освен ако не съществува друга основателна причина да извършваме това по закон;
 • Ако желаете да упражните някое от тези права, можете да го направите, като отправите искането си до отговорното лице по защита на личните данни на „Традиция България“ . За да имаме възможност да Ви предоставим пълно съдействие, моля да ни предоставите точна информация за Вас и да конкретизирате искането си;
 • Няма да е нужно да заплащате такса за достъп до Вашите лични данни(или за да упражните някое от останалите права). Независимо от това обаче моля да имате предвид, че когато исканията Ви са явно неоснователни или прекомерни по-специално поради своята повторяемост, можем да наложим такса като вземем предвид административните разходи за  предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или да откажем да предприеме действия по искането.
 • Ще положим разумни усилия, за да уважим искането Ви в рамките на 30 дни от получаване на Вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с още 30 дни като се взема предвид сложността и броя на исканията.

​​ПРОМЕНИ В ПРАВИЛА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

Запазваме си правото да променяме нашата Политика за лични данни периодично като потребителите ще бъдат уведомявани за всяка промяна чрез съобщение на нашия уебсайт.

НАДЗОРЕН ОРГАН

Ако смятате, че сме нарушили правата Ви във връзка с Ваши лични данни, можете да подадете жалба до надзорния орган на България, който е Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.

Също така, можете да подадете жалбата си в страната, в която живеете, в страната, където е работното Ви място, както и в страна, където смятате, че нарушаваме правата Ви.

КОНТАКТ

За допълнителна информация или за упражняване на Вашите права, моля, проверете настройките на Вашия профил, поверителност или се свържете с нас като използвате email: podaracitoni@abv.bg. Също така можете да се свържете с Администратора на лични данни за вашите Услуги на адрес: гр. Силистра , бул. Цар Симеон Велики  №16, или на телефон 0894346768.